قلم استادان خوشنویسی در هر برنامه‌ای در دست شماست

مصاحبه اختصاصی نشریه صنعت چاپ با حسین قاسمی راد مدیر تولید فونت ایران نستعلیق 3، در شماره 481 اردیبهشت 1401

متن کامل